Fejesa / Martesa

Urtësia e nikahut

Para se te fillojmë të flasim rreth thelbit të kësaj çështjeje, duhet ta dimë bindshëm se dispozitat e sheriatit janë të stërmbushura më urtësi dhe të gjitha janë të vendosura në vendin e duhur e nuk ka diçka të kotë apo të panevojshme, për arsye se janë prej të Urtit, të Dijshmit.

Mirëpo, këto urtësi, a janë të njohura të gjitha për krijesat?

Me të vërtetë, njerëzimi janë të kufizuar në dituri, në reflektim dhe në mendje. Ata nuk kanë mundësi të njohin çdo gjë dhe nuk mund të arrijnë çdo gjë. All-llahu i lartësuar thotë:

”… e juve ju është dhënë fort pak dije” (El-Isra 85)

Pra, është detyrë e jona të pajtohemi me dispozitat e sheriatit, të cilat All-llahu i lartësuar i ka bërë obligim ndaj robërve të vet, pavarësisht se a e kemi të njohur urtësinë e tyre, apo jo. Sepse, nëse nuk e kemi të njohur urtësinë e tyre, nuk do të thotë se nuk ka fare urtësi në to, por kjo do të thotë se mendjet dhe perceptimet tona janë të mangëta për ta kuptuar urtësinë e tyre.

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button